De ledenpaginaknop is te zien wanneer u bent ingelogd.
Mailadressen en telefoonnummers zijn te zien als u bent ingelogd.
Leden van de Hervormde Gemeente te Hasselt kunnen hier een account aanvragen.

TAAKVERDELING

Het college van diakenen heeft een eigen voorzitter, secretaris en penningmeester.
Dit zijn respectievelijk: W. de Jong, J.H. Aalbers en H.J. Winter.
De taakverdeling binnen de diaconie wordt geregeld herzien om te kunnen inspelen op de ontwikkelingen die in de gemeente gaande zijn.

De taakverdeling is in hoofdlijnen als volgt:

Diaken W. de Jong (voorzitter) 

Moderamen
Bootreis
Contactpersoon website kerk
Beleidsplan diaconie
Contactpersoon diaconale projecten                                    

Diaken W. van den Berg (secretaris)         

Notuleren diaconie vergaderingen
Verzorgen mededelingen kerkblad
Contactpersoon en administratie bouwland
Verzorgen post

Diaken J.W. Stam  (2ᵉ voorzitter)       

Afgevaardigde Generale Synode (Lid moderamen Generale Synode)
Contactpersoon pachtland
Dienstrooster                                

Diaken H.J. Winter (penningmeester)           

Financiële administratie diaconie
Collecterooster maken
Collecten tellen
Kerstattenties

Diaken B. Wesselink (jeugddiaken)     

Afgevaardigde Jeugdraad
Jeugddiaconaat
Contactpersoon diaconale projecten
Afgevaardigde Woord en Daad
Kerstattenties

Diaken M.A. van Zijtveld   

Afgevaardigde zendingscommissie
int. Kerk. Bijbelclub verstandelijk gehandicapten
Afgevaardigde diaconaal platform Zwartewaterland                    
Contactpersoon vervoer naar kerkdiensten
Contactpersoon “Philadelphia”
Kerstattenties

***************************************************************************************
ADRESGEGEVENS  
Adresgegevens diaconie:  Ridderstraat 1, 8061 GH, Hasselt
E-mail diaconie:  
Bankrelatie diaconie: NL48 RABO 0325 6006 43 t.n.v. N.H. Diaconie Hasselt