De ledenpaginaknop is te zien wanneer u bent ingelogd.
Mailadressen en telefoonnummers zijn te zien als u bent ingelogd.
Leden van de Hervormde Gemeente te Hasselt kunnen hier een account aanvragen.

Binnen de hervormde gemeente van een Hasselt is een jeugdraad gevormd die primair nadenkt over alle jeugdzaken. Omdat de jeugd op veel terreinen binnen het gehele kerkenwerk is vertegenwoordigd, is de opzet van de jeugdraad zo breed mogelijk.

Jeugdbeleidsplan

Eind 2008 is de commissie begonnen met het opzetten van een traject om te komen tot een jeugdbeleidsplan . Dit jeugdbeleidsplan heeft kort gezegd tot doel op een goede en doordachte manier invulling te geven aan al die plekken waar jongeren binnen de gemeente bij betrokken zijn. Er volgde een periode van onderzoek en veel ‘denksessies’ waar ideeën en inzichten werden besproken. We zijn hierin professioneel bijgestaan door de HGJB. In 2010 was een groot gedeelte van het jeugdbeleidsplan geschreven en gepresenteerd aan de kerkenraad. Met een deel van het jeugdbeleidsplan wordt al gewerkt en aan een gedeelte wordt nog gewerkt. Zo ziet de jeugdraad er organisatorisch uit:   

Jeugdraad - organigram

Toelichting
De eindverantwoording voor het jeugdwerk ligt bij de kerkenraad.  De jeugdraad (CBJ) is - en dat is vastgelegd in de kerkorde van de Protestantse Kerk - het bijstandsorgaan van de kerkenraad dat  belast is met de uitvoering van jeugdwerk. Binnen het CBJ wordt dus het beleidsplan voor jongeren en opvoeders gerealiseerd in de beleidsperiode 2010-2015. De samenwerking en terugkoppeling met de kerkenraad is voor de jeugdraad een vanzelfsprekende. De jeugdouderling draagt dan ook zorg voor de communicatie tussen Kerkenraad en het CBJ, eventueel ondersteund door de jeugddiaken, die ook zitting heeft in het CBJ. 

Wat is er al gebeurd?
Zoals geschreven wordt met een deel van het jeugdbeleidsplan al gewerkt. Dit houdt concreet in dat de clubs en verenigingen, de catechisatie en zondagschool een document hebben waarin hun doelgroep is omschreven, de doelstellingen zijn benoemd en de wensen wat we zouden willen bereiken. Verder is beschreven waar de speerpunten liggen en wat we kunnen doen om dit te bereiken. Nu is het zo dat in de praktijk van alledag de grote lijnen, welke omschreven zijn in het jeugdbeleidsplan, nog wel eens uit het oog worden verloren. Het is de taak van de jeugdraad om enkele keren per jaar de hoofdlijnen weer met elkaar de bespreken om er weer concreet mee aan de slag te gaan.

De commissie Gezin en opvoeding is nieuw binnen het jeugdwerk maar enorm belangrijk, omdat onze jeugd hier de belangrijkste krijgt. Iets wat nieuw is moet nog groeien. Deze commissie is eind 2011 in het leven geroepen en wil dit jaar concreet nadenken over onderwerpen als mediagebruik en het praten binnen de gezinnen over ons geloof. Te zijner tijd hoort u hier meer over.

Wat moet er nog gebeuren?
Nadenken over de jeugd in de gemeente is geen proces wat afgesloten kan worden als allerlei ideeën op papier zijn gezet. Alle commissies hebben de taak na te blijven denken over de gestelde doelen. Verder is een deel van het beleidsplan nog niet af. Het beleid ten aanzien van (jeugd) pastoraat, evangelisatie en diaconie moet nog uitgewerkt worden.

Beleidsplan
Het beleidsplan waar momenteel uit gewerkt wordt, kunt u hier downloaden / lezen: (zie bijlage) 

Jeugdbeleidsplan 2010-2015

JEUGDRAAD

De jeugdraad draagt de zorg over de uitvoering van het jeugdbeleidsplan en is nauw betrokken bij de volle breedte van het jeugdwerk in onze gemeente, van de crèche tot de catechese, van de VBW tot Revelation.

Onze missie is:
"Jongeren leiden en begeleiden opdat zij de Heere Jezus leren kennen als hun Redder en Verlosser én zullen leven tot eer van God"

De jeugdraad bestaat uit onderstaande personen:

Gerjo van Eijnsbergen, jeugdouderling, beleidscommissie gemeente zijn en jeugdzorg, jeugdpastoraat (JPT), Revelation en voorzitter

Bert Wesselink,             jeugddiaken, jeugdevangelisatie en vice-voorzitter

Miranda Bosman,          Penningmeester

Rianne Winter,              Secretaris

Hanna Würsten,            Jeugdwerkleider

Janneke Potuyt,            Werkgroep jeugd en gezin

Anita Hartman,              Zondagsschool

Ineke Hartman,              Buddygroep

John Potuyt                    Time-Out
 

Secretariaat en postadres jeugdwerk

Rianne Winter, van Haersoltelaan 38, 8061 EH Hasselt

Email:

Voor vragen en/of opmerkingen over het jeugdwerk kunt u ons mailen of persoonlijk aanspreken.