TAAKVERDELING

 

Het college van diakenen heeft een eigen voorzitter, 2e voorzitter, secretaris en penningmeester.
Dit zijn respectievelijk: W. A. van Wijgaarden (voorzitter), J. Stam 2de voorzitter)W. v.d. Berg en A. Bergman.
De taakverdeling binnen de diaconie wordt geregeld herzien om te kunnen inspelen op de ontwikkelingen die in de gemeente gaande zijn.

De taakverdeling is in hoofdlijnen als volgt:

 

Diaken W. A.  van Wijngaarden

(voorzitter)

Kerst attenties
Bootreis
Moderamen
Contactpersoon website kerk
Contactpersoon diaconale projecten
Beleidsplan diaconie
Afgevaardigde T. F. C. Maria Palland

 

 

Diaken J. Stam
( 2e voorzitter )

Afgevaardigde Jeugdraad.
Afgevaardigde comm. Gem. zijn en Jeugdzorg
Contactpersoon diaconale projecten
Jeugddiaconaat
Dienstrooster

   

Diaken W. v.d. Berg

(secretaris)

Notuleren diaconie vergaderingen

Verzorgen mededelingen “Ons Kerkblad”
Contactpersoon en administratie bouwland
Verzorgen post
Contactpersoon ‘Voor Elkaar’ vakantieweken.
Kerstattenties

   

Diaken A. Bergman

(penningmeester)

Financiële administratie diaconie
Afgevaardigde diaconaal platform Zwartewaterland
Afgevaardigde “Interk. Bijbelclub Gehandicapten
Contactpersoon oudervereniging “Philadelphia”
Contactpersoon “De Herberg”
Kerstattenties
Afgevaardigde Voedselbank

   
Vacature

Afgevaardigde “Stichting Ontmoeting”
Afgevaardigde “Woord en Daad”
Collecten tellen
Bootreis

   
Diaken M. van Zijtveld

Contactpersoon diaconale projecten
Afgevaardigde T. F. C. Maria Palland
Afgevaardigde zendingscommissie
Afgevaardigde diaconaal platform Zwartewaterland
Contactpersoon vervoer naar kerkdiensten
Kerstattenties

      

 

ADRESGEGEVENS  
Adresgegevens diaconie:  Ridderstraat 1, 8061 GH, Hasselt
E-mail diaconie:   diaconie-at-hervormdhasselt.nl
Bankrelatie diaconie: NL48 RABO 0325 6006 43
  t.n.v. N.H. Diaconie Hasselt