foto kerk  
Orde van dienst voor de aangepaste kerkdienst

Op zondagmorgen 26 januari 2020 in de Grote- of Stephanus kerk te Hasselt.
Thema: Jezus is de goede Herder.

Aanvang:               10.00 uur
Voorganger:           Vicaris E.C. de Waard
Organist:                Jan van de Kamp
Keyboard:              Alfred Schra
Schriftlezing:    
    René Scha


Alfred Schra maakt voor ons muziek  
   
Voor de dienst zingen we met elkaar,

De Heer is mijn Herder:
De Heer is mijn Herder! 'k Heb al wat mij lust
Hij zal mij geleiden naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens aan waat'ren der rust.

De Heer is mijn Herder! Hij waakt voor mijn ziel.
Hij brengt mij op wegen van goedheid en zegen.
Hij schraagt m' als ik wankel.
Hij draagt m' als ik viel.

De Heer is mijn Herder! Hem blijf ik gewijd.
'k Zal immer verkeren in 't huis mijnes Heren.
Zo kroont met haar zegen Zijn liefde m' altijd.

Groot is Uw trouw, o Heer:


Groot is uw trouw o Heer, mijn God en Vader,
er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft altijd dezelfde,
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.


Groot is Uw trouw, o Heer, groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven,
groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.


Zomer en wintertijd, najaar en voorjaar,
zon, maan en sterren in hemelse baan.
Tonen zo duidelijk Uw Godd’lijke wijsheid,
Uw grote trouw die zal blijven bestaan.


Groot is Uw trouw, o Heer, groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven,
groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Welkom en mededelingen door vicaris De Waard en horen wij     waarvoor er gecollecteerd wordt.
 
Wij gaan zingen een loflied voor de Heer:

Psalm 42 vers 1 en 5.


t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar 't genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER;
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naad'ren voor Uw ogen,
In Uw huis Uw naam verhogen?


Maar de HEER zal uitkomst geven,
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt;
'k Zal in dit vertrouwen leven,
En dat melden in mijn lied;
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;
En mijn hart, wat mij moog' treffen,
Tot den God mijns levens heffen.

We lezen de 10 geboden en de samenvatting die de Heere Jezus daarvan gaf.    

Zingen:  Veilig in Jezus armen:

Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart.
Daar in Zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart.
Hoor, ’t is het lied der eng’len, zingend van liefd’ en vree,
ruisend uit ’s hemels zalen, over de glazen zee.

Veilig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart.
Daar in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.

Jezus mijn dierb’re toevlucht, Jezus, U stierf voor mij.
Dat op die rots der eeuwen, eeuwig mijn hope zij.
Heer, laat mij lijdzaam wachten, totdat het duister vliedt
en ’t oog aan gindse kusten Uw heillicht gloren ziet.


Veilig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart.
Daar in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.

Wij bidden nu samen om de Heilige Geest.
   
We gaan lezen uit de Bijbel: Lucas 15 de verzen 1 t/m 7.
Dit wordt gelezen door: René Schra

Het verloren schaap

1 Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij Hem om Hem te horen.
2 En de Farizeeën en de Schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden:  Deze Man ontvangt zondaars en eet met hen.
3 En Hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei:
4 Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de negenennegentig in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt?
5 En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders.
6 En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: Wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden,  dat verloren was.
7 Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over  negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig hebben.


Wij gaan nu geld geven en zingen een paar liederen.


Maak een vrolijk geluid voor de Heer. 

Maak een vrolijk geluid voor de Heer, of je thuis bent, of buiten op straat.
Maak een vrolijk geluid voor de Heer met de bel van je fiets op de maat.
Want een vrolijk geluid maakt Hem blij. Doe je mee, want ook jij hoort erbij.
Zing en fluit - Roep het uit - Maak een vrolijk geluid voor de Heer ( 2 x )


Maak een vrolijk geluid voor de Heer, of je bruin bent, of sproetig of blond.
Maak een vrolijk geluid voor de Heer, met je hand of je voet of je mond.
Want een vrolijk geluid maakt je blij. Ben je ziek of gezond, kom erbij!
Ook je stem - Is van Hem - Maak een vrolijk geluid voor de Heer. ( 2 x )


Maak een vrolijk geluid voor de Heer, of je thuis bent, of buiten op straat.
Maak een vrolijk geluid voor de Heer, met de bel van je fiets op de maat.
Want een vrolijk geluid maakt Hem blij, dat Hij jubelt met jou en met mij.
Zing en fluit - Roep het uit - Maak een vrolijk geluid voor de Heer. ( 2 x)

Jezus is de goede herder

Jezus is de goede herder
Jezus Hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal


Als je ‘s avonds niet kunt slapen
Als je bang in ‘t donker bent
Denk dan eens al die schapen
Die de heer bij name kent


Jezus is de goede herder
Jezus hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal


En wanneer je soms alleen bent
En je hart is vol verdriet
Denk dan aan de goede herder
Hij vergeet Zijn schaapjes niet


Jezus is de goede herder
Jezus Hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal

Zingen:  Psalm 23


De God des heils wil mij ten Herder wezen;
'k Heb geen gebrek, 'k heb geen gevaar te vrezen.
Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden,
Aan d' oevers van zeer stille waat'ren leiden.
Hij sterkt mijn ziel; richt, om Zijn naam, mijn treden
In 't effen spoor van Zijn gerechtigheden.


Ik vrees niet, neen, schoon ik door duistre dalen;
In doodsgevaar, bekommerd om moest dwalen,
Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden;
Uw stok en staf zal mij altoos behoeden.
Gij troost mijn ziel, en richt, in mededogen,
De tafel aan, voor mijner haat'ren ogen.

Gij zalft mijn hoofd; Gij doet mijn blijdschap groeien,
En van Uw heil mijn beker overvloeien.
Het zalig goed, mij door Uw gunst gegeven,
Verlaat mij niet, maar volgt mij al mijn leven;
Zodat ik in het heilig huis des HEEREN,
Een lange reeks van dagen, blijf verkeren.


De Preek: Jezus is de goede Herder :                                            ( verloren, zoeken, gevonden)

Na de preek zingen wij:
Psalm 150 de verzen 1 en 3


Looft God, looft Zijn naam alom;
Looft Hem in Zijn heiligdom;
Looft des HEEREN grote macht,
In den hemel Zijner kracht;


Looft Hem, om Zijn mogendheden,
Looft Hem, naar zo menig blijk
Van Zijn heerlijk koninkrijk,
Voor Zijn troon en hier beneden.

 
 Looft God, naar Zijn hoog bevel,
Met het klinkend cimbelspel;
Looft Hem, op het schel metaal
Van de vrolijke cimbaal;


Looft den HEER; elk moet Hem eren,
Al wat geest en adem heeft;
Looft den HEER, die eeuwig leeft;
Looft verheugd den HEER der heren!

Wij gaan de Heere God danken en voor elkaar bidden.


Na het gebed gaan wij - als wij kunnen -,  staan en zingen:


Ga met God en Hij zal met je zijn:


Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn

.
Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn


Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn 
De voorganger vraagt om een zegen voor ons.
• Bij de uitgang is er een collecte voor de oudervereniging Philadelphia”.
• Wij nodigen u en jou uit om in de Regenboog nog wat te drinken en nog even na te praten.