Schatrijk 2  

LITURGIE

Afsluitdienst

Vakantie Bijbel Week 2019

Datum:          zondag 25 augustus 2019
Tijd:               9:30 uur
Predikant:    ds. H. Westerhout
Organist:      dhr. J. v/d Kamp

 

Thema:

SchatRijk!

Schatrijk 1

 

Liturgie

In de afgelopen week zijn we druk bezig geweest met het thema ‘SchatRijk!

Samen hebben we ontdekt wie Jezus / God is door op zoek te gaan naar schatten in de Bijbel. Door deze schatten leren we God beter kennen. Door de schatten die we van God krijgen worden we rijk, rijk omdat we bij God en bij Jezus mogen horen!

We hebben geleerd dat God schatten geeft door de prachtige schepping, dat er dingen zijn die ons herinneren aan Wie God is, dat God ons niet wil missen omdat we Zijn kostbare schat zijn en dat Jezus merkt dat wij van Hem houden als we ons hart aan Jezus geven.

In de kerkdienst van vandaag willen we graag verder nadenken over Gods grootste schat aan ons: Hij gaf Zijn Zoon Jezus, dat is de grootste schat die wij in ons leven kunnen vinden...

Zingen

Door samen te zingen danken en eren we God. We geven antwoord op wat God tegen ons zegt. Doordat we dit samen doen, hebben we contact met God en met elkaar. 


Themalied 

Dit lied hebben de kinderen afgelopen week geleerd op de VBW. 

Kijk eens om je heen, zie je wat God ons geeft?

Zoveel moois voor in ons leven!

God schiep alles zo voor ons,

omdat Hij zoveel van ons houdt.

 

Jij bent waardevol, jij bent Gods grootste schat,

heel erg kostbaar, onbetaalbaar...

Dus onthoud voor altijd goed:

met Hem ben je nooit meer alleen!

 

Refrein:

Blijf dichtbij Jezus,

Hij is de grootste schat die je maar vinden kan…

Kostbaarder dan goud!

Hij is alles wat je maar nodig hebt,

dat maakt jou nu SchatRijk!

 

Jezus kwam voor ons, naar deze wereld toe,

om de dood te overwinnen.

Door Zijn werk zijn wij nu vrij!

Door Hem weet ik: God houdt van mij!

 

Refrein:

Blijf dichtbij Jezus,

Hij is de grootste schat die je maar vinden kan…

Kostbaarder dan goud!

Hij is alles wat je maar nodig hebt,

dat maakt jou nu SchatRijk!

 

Zo is het Koninkrijk

Weet je waar het hemels Koninkrijk op lijkt?

Het lijkt op een schat in de grond.

Eenmaal had een man die schat ontdekt

hij was zo blij dat hij hem vond.

En weet je wat-ie deed toen hij ging naar huis,

verkocht hij alles wat hij had!

Ja, alles wat hij had heeft hij zomaar weggedaan,

en hij kocht die schat…

Lala lailala etc.

 

Weet je waar het hemels Koninkrijk op lijkt?

Het lijkt op een parel zo duur.

Eenmaal had een koopman hem ontdekt

en toen begon z’n avontuur.

Want weet je wat-ie deed toen hij ging naar huis,

heeft hij al wat hij had verkocht!

Ja, alles gaf hij weg voor die parel zo duur,

die hij had gezocht…

Lala lailala etc.

 

Weet je waar het hemels Koninkrijk op lijkt?

Het lijkt op een mosterdzaad.

't Is een zaadje dat je bijna niet kunt zien

het allerkleinste wat bestaat.

Maar weet je wat gebeurt als je 't zaait in de grond,

wordt het haast wel zo groot als een eik!

Met takken als van bomen waar vogeltjes in wonen,

zó is het Koninkrijk..!

Lala lailala etc.

 

Zoek eerst het Koninkrijk

(Bijbeltekstlied van VBW vorig jaar)

Zoek eerst het Koninkrijk, het Koninkrijk van God

en zijn gerechtigheid, en Zijn gerechtigheid.

En al deze dingen zullen erbij gegeven worden;

zoek eerst het Koninkrijk, het Koninkrijk van God.

 

Laat de kind’ren tot Mij komen

Laat de kind’ren tot Mij komen,                                   Laat de mensen tot Mij komen,

alle, alle kind’ren.                                                           over alle wegen.

Laat de kind’ren tot Mij komen,                                   Laat de mensen tot Mij komen,

niemand mag ze hind’ren.                                            houd ze toch niet tegen.

Want de poorten van Mijn rijk,                                    Want de poorten van Mijn rijk,

staan voor kind’ren open.                                             gaan ook voor hen open.

Laat ze allen groot en klein,                                          Als ze aan een kind gelijk,

bij Mij binnen lopen.                                                       bij Mij binnen lopen.

 

Bijbeltekstlied n.a.v. Hebreeën 13 vers 8

Dit lied hebben de kinderen afgelopen week geleerd op de VBW.

Gisteren en vandaag Dezelfde, Dezelfde.

Gisteren en vandaag Dezelfde, Dezelfde.

Gisteren en vandaag Dezelfde, Dezelfde.

Gisteren en vandaag Dezelfde, Dezelfde.

Jezus Christus is gisteren en vandaag Dezelfde.

Jezus Christus is gisteren en vandaag Dezelfde,

en tot in eeuwigheid.

 

Welkom

We vinden het heel fijn dat u naar deze dienst gekomen bent! 

De dominee zal nu iedereen welkom heten en de dienst verder leiden.

Handdruk en stil gebed

De ouderling van dienst geeft de dominee een hand en wenst hem Gods zegen toe. Na dit moment is er een stil gebed van de hele gemeente. We vragen God om Zijn leiding en zegen voor deze dienst.

Votum en groet

De dominee begint de kerkdienst met het uitspreken van een votum en groet. De woorden komen uit Psalm 124 en Psalm 138. We belijden dat we de hulp van God nodig hebben en in Zijn naam samenkomen.

Na het votum begroet de dominee de gemeente. De woorden die hij daarbij gebruikt zijn niet van hemzelf, maar komen uit het Woord van God, de Bijbel. We zijn welkom in de kerk, God ontmoet ons hier graag.

Zingen: Psalm 119 vers 81

Toen vorsten mij vervolgden zonder reên,
Vreesd' ik Uw woord, met die Uw heil beminden.
Ik ben verblijd om Uw goedgunstigheên,
Die meer en meer mij aan Uw dienst verbinden;
'k Vind groter vreugd in Uw beloft' alleen,
Dan hij, die ooit een groten buit mocht vinden.

Lezen van de Wet (door 2 kinderen)

God heeft ons zo gemaakt, dat we op Hem lijken. De wet laat ons zien hoe God wil dat we leven. We zijn bedoeld om God het meest lief te hebben en net zoveel van andere mensen te houden als van onszelf. Dat kunnen we niet zonder Hem.

Zingen: Psalm 25 vers 5

Lout're goedheid, liefdekoorden,

Waarheid zijn des HEEREN paân

Hun, die Zijn verbond en woorden,

Als hun schatten, gadeslaan.

Wil mij, Uwen naam ter eer;

Al mijn euveldaân vergeven!

Ik heb tegen U, o HEER,

Zwaar en menigmaal misdreven. 

Gebed

Bidden is spreken met God. De dominee spreekt met God namens de gemeente. We vragen Gods hulp bij de uitleg van de Bijbel. We danken Hem voor zegeningen en bidden voor problemen in ons eigen leven en in de wereld.

In ons leven zoals God het bedoeld heeft, gaat vaak iets fout. Dan mogen we bij God (terug)komen en dit belijden. Daarna mogen we vragen om vergeving en kan God de dingen weer heel maken.

Bijbellezing (door 2 kinderen)

In de Bijbel spreekt God Zelf en maakt Hij bekend Wie Hij is. De Bijbel is een oud boek, maar God is niet veranderd. Het lezen uit de Bijbel is de kern van de kerkdienst. De preek, de liederen en de gebeden zijn op de Bijbel gebaseerd.

In deze dienst lezen we Mattheüs 13 vers 44 t/m 52

 

44 Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat, in de akker verborgen, die iemand vond en verborg; en van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft, en koopt die akker.

45 Ook is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt.

46 Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had, en hij kocht hem.

47 Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een net, uitgeworpen in de zee, dat allerlei soorten vissen bijeen brengt.

48 Als het vol geworden is, trekken de vissers het op de oever. Ze gaan zitten en verzamelen de goede vissen in vaten, maar de slechte gooien zij weg.

49 Zo zal het bij de voleinding van de wereld zijn: de engelen zullen uitgaan en de slechten uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen,

50 en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.

51 Jezus zei tegen hen: Hebt u dit alles begrepen? Zij zeiden tegen Hem: Ja, Heere.

52 Hij zei tegen hen: Daarom, iedere schriftgeleerde, in het Koninkrijk der hemelen onderwezen, is gelijk aan een heer des huizes die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt.

 

Collecte en muzikaal intermezzo

Tijdens deze kerkdienst worden er twee collecten gehouden gedurende het muzikaal intermezzo

 

Zingen: Jezus, ik wil u bedanken

Jezus, ik wil U bedanken

voor wat U voor mij hebt gedaan.

Omdat U voor mij bent gestorven

maar ook weer bent opgestaan.

 

Jezus, ik dank U,

U gaf uzelf voor mij.

Jezus, ik dank U,

en geef mijzelf aan U,

ik geef mijzelf aan U.

 

U werd geschopt en geslagen

ze lachten en scholden U uit.

En zelfs door uw vrienden verlaten

hing U voor mij aan het kruis.

 

Jezus, ik dank U,

U gaf uzelf voor mij.

Jezus, ik dank U,

en geef mijzelf aan U,

ik geef mijzelf aan U.

 

U hebt mijn zonden gedragen

en ook al mijn pijn en verdriet.

Dat U zoveel van mij kon houden

nee, Heer, dat begrijp ik niet.

 

Jezus, ik dank U,

U gaf uzelf voor mij.

Jezus, ik dank U,

en geef mijzelf aan U,

ik geef mijzelf aan U.

 

Preek

De preek is een praktische uitleg van het gedeelte uit de Bijbel wat aan het begin van de dienst gelezen is uit Mattheüs 13.
Het gaat over de schat in de akker.

 

Zingen: Psalm 116 vers 1

God heb ik lief; want die getrouwe HEER

Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen;

Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen;

Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

 

Dankgebed en voorbede

We willen de Heere God bedanken voor deze kerkdienst, we willen Hem bedanken voor de afgelopen week en we willen bidden voor alle kinderen van de Vakantie Bijbel Week. We bidden ook voor mensen uit onze gemeente, die ziek zijn of die moeilijke dingen meemaken.

 

Zingen: Ga met God

Ga met God en Hij zal met je zijn,

jou nabij op al je wegen

met Zijn raad en troost en zegen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

Ga met God en Hij zal met je zijn:,

bij gevaar, in bange tijden

over jou Zijn vleugels spreiden.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

Ga met God en Hij zal met je zijn,

in Zijn liefde je bewaren

in de dood je leven sparen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

Ga met God en Hij zal met je zijn,

tot wij weer elkaar ontmoeten

in Zijn Naam elkaar begroeten.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

Zegen

De kerkdienst wordt afgesloten met een zegen, uitgesproken door de dominee. Dat betekent dat we de kerk nooit uitgaan, zoals we de kerk binnenkwamen. God belooft dat Hij met ons zal meegaan. Hij vraagt ons ook om zelf een zegen te zijn voor de mensen om ons heen.

 

Collecte (4 kinderen helpen de diakenen)

Bij de uitgang wordt een derde collecte gehouden.

 

Koffie, thee, ranja en ontmoeting

Na de dienst is er op het kerkplein koffie, thee en ranja. We nodigen iedereen van harte uit om elkaar te ontmoeten en samen na te praten over de dienst en over de afgelopen week.

Kleurplaat

Kleurplaat